+ MORE

盐酸环丙沙星片

 • 盐酸环丙沙星片
 • 盐酸环丙沙星片
 • ¥6

益心舒颗粒

 • 益心舒颗粒
 • 益心舒颗粒
 • ¥57.1

乳糖酸阿奇霉素注射液

 • 乳糖酸阿奇霉素注射液
 • 乳糖酸阿奇霉素...
 • ¥10

枸橼酸西地那非片

 • 枸橼酸西地那非片
 • 枸橼酸西地那非...
 • ¥135

甲磺酸溴隐亭片

 • 甲磺酸溴隐亭片
 • 甲磺酸溴隐亭片
 • ¥137

雷贝拉唑钠肠溶胶囊

 • 雷贝拉唑钠肠溶胶囊
 • 雷贝拉唑钠肠溶...
 • ¥30.35

+ MORE

马栗种子提取物片

 • 马栗种子提取物片
 • 马栗种子提取物...
 • ¥70.5

盐酸埃克替尼片

 • 盐酸埃克替尼片
 • 盐酸埃克替尼片
 • ¥3080

对乙酰氨基酚片

 • 对乙酰氨基酚片
 • 对乙酰氨基酚片
 • ¥4.94

去乙酰毛花苷注射液

 • 去乙酰毛花苷注射液
 • 去乙酰毛花苷注...
 • ¥430

注射用克林霉素磷酸酯

 • 注射用克林霉素磷酸酯
 • 注射用克林霉素...
 • ¥9.9

注射用奈达铂

 • 注射用奈达铂
 • 注射用奈达铂
 • ¥505

马来酸桂哌齐特注射液

 • 马来酸桂哌齐特注射液
 • 马来酸桂哌齐特...
 • ¥49

氯化钠注射液

 • 氯化钠注射液
 • 氯化钠注射液
 • ¥1.7

盐酸洛贝林注射液

 • 盐酸洛贝林注射液
 • 盐酸洛贝林注射...
 • ¥92.2

+ MORE

阿卡波糖片

 • 阿卡波糖片
 • 阿卡波糖片
 • ¥54.3

百令胶囊

 • 百令胶囊
 • 百令胶囊
 • ¥79.8

清咽滴丸

 • 清咽滴丸
 • 清咽滴丸
 • ¥26.65

肾衰宁胶囊

 • 肾衰宁胶囊
 • 肾衰宁胶囊
 • ¥82.5

血尿安胶囊

 • 血尿安胶囊
 • 血尿安胶囊
 • ¥39.5

格列齐特缓释片

 • 格列齐特缓释片
 • 格列齐特缓释片
 • ¥56.9

胃复春片

 • 胃复春片
 • 胃复春片
 • ¥23.7
 • 销量排行榜
 • 点击排行榜